Teaching

Term: 2017W
Type Hours No Title Lecturer
VU 2.0 188956 Social Media Merkl, W.
VU 2.0 188977 Grundlagen des Information Retrieval Hanbury, A., Lupu, M., Rekabsaz, N.
VU 2.0 188990 Werte als Führungselemente Hahn, G., Dorn, J.
VU 2.0 188992 Experiment Design for Data Science Knees, P., Hanbury, A., Schindler, A.
VU 2.0 188995 Datenorientierte Programmierparadigmen Böck, S., Kiesling, E., Hanbury, A.
IP 4.0 188997 Interdisziplinäres Projekt aus Data Science Hanbury, A.
VU 2.0 188998 Wertebasierte Organisationsentwicklung Hahn, G., Dorn, J.

Pages